justbeingnamaste:

“When one sense perceives the hidden, the invisible world becomes apparent to the whole.”
Rumi

justbeingnamaste:

“When one sense perceives the hidden, the invisible world becomes apparent to the whole.”

Rumi

justbeingnamaste:

“There are hundreds of ways to kneel and kiss the ground.”
Rumi

justbeingnamaste:

“There are hundreds of ways to kneel and kiss the ground.”

Rumi

godlovesheart:
naktivated:

Nude under the moonlight.

naktivated:

Nude under the moonlight.

(via tidus902000)

tieungu90:

"Có những ngày, bạn sẽ cảm thấy buồn mà không hiểu tại sao. Giống như khi bạn mất đi thứ gì đó rất quý giá nhưng quên mất nó là cái gì, hoặc bạn cảm thấy nhớ một ai đó mà bạn chưa từng gặp."

tieungu90:

"Có những ngày, bạn sẽ cảm thấy buồn mà không hiểu tại sao. Giống như khi bạn mất đi thứ gì đó rất quý giá nhưng quên mất nó là cái gì, hoặc bạn cảm thấy nhớ một ai đó mà bạn chưa từng gặp."

(via sickenoughtodie)